נוהל הרשמה לקורס מפקחי מטווח

הכנה לפגישת הרשמה למועמד להסמכת מפקח מטווח

תעודות נדרשות למועמד להסמכת מפקח מטווח:
1. צילום תעודת הזהות.
2. צילום תעודת המילואים/פטור מצה"ל.
3. שתי תמונות פספורט עדכניות.
טפסים למילוי למועמד להסמכת מפקח מטווח:
4. בקשה לרישיון מפקח מטווח.
5. הצהרת בריאות (חתומה על ידי רופא).

תשלום ביום ההרשמה למועמד להסמכת מפקח מטווח :
מקדמה על סה"כ 500 ₪ לפקודת: אינטרנשיונל דיפנס סטרוקתיורס.
המקדמה תוחזר במלואה במידה והמועמד לא יאושר להסמכת מפקח מטווח על ידי משרד הפנים.